Skip to content

Inicijativa “Građani imaju moć” – Poziv za podnošenje predloga projekata

O Programu podrške

Građani imaju moć je zajednička inicijativa koju, uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), sprovode CRTA, Beogradski centar za bezbednosnu politiku, Partneri za demokratske promene Srbija i Nacionalna koalicija za decentralizaciju. Inicijativa Građani imaju moć usmerena je na osnaživanje lokalnih nosilaca promena (organizacija civilnog društva, građana, aktivista, novinara) da zahtevaju odgovornost u radu institucija i donosilaca odluka i aktivno učestvuju i pokreću inicijative usmerene na borbu protiv korupcije i unapređenje odgovornosti u svojim lokalnim zajednicama.

 

 

Ciljevi Programa

Program podrške organizacijama civilnog društva u okviru inicijative Građani imaju moć pokrenut je radi unapređenja kapaciteta lokalnih organizacija za uspešno sprovođenje inicijativa usmerenih na:

 • podsticanje građanskog aktivizma kroz realizaciju javnih događaja koji se fokusiraju na uključivanje građana i lokalne zajednice u konkretne inicijative usmerene na borbu protiv korupcije, unapređenje odgovornosti institucija i zaštitu javnog interesa;
 • povećanje nivoa informisanosti i svesti građana o konkretnim slučajevima korupcije i lokalnim problemima izazvanim nepostojanjem odgovornosti i transparentnosti u procesima donošenja odluka;
 • zahtevanje većeg stepena odgovornosti institucija kroz korišćenje dostupnih institucionalnih mehanizama kao što su: peticije, pravne analize i pokretanje pravnih postupaka, učešće na javnim raspravama i slično.

 

Fokus Programa podrške

Program podrške u okviru inicijative Građani imaju moć podrazumeva dodelu finansijskih sredstava organizacijama civilnog društva čije aktivnosti su u skladu sa navedenim ciljevima Programa.

Pored direktnih finansijskih sredstava organizacijama će u skladu sa potrebama biti dostupna i stručna pravna i druga ekspertska pomoć.

Ovaj Program posebno je usmeren na podršku sledećih aktivnosti: javne akcije, korišćenje institucionalnih mehanizama (slanje zahteva za pristup informacijama od javnog značaja, podnošenje prigovora, podnošenje zahteva za inspekcijski nadzor, pokretanje pravnih postupaka i drugo), učešće na javnim raspravama i drugim konsultativnim procesima, kampanje u lokalnoj zajednici i online kampanje, angažovanje eksperata od značaja za temu projekta, dok će se izdavanje publikacija, održavanje konferencija, kreiranje i unapređenje veb platformi finansirati samo u izuzetnim slučajevima.

Projektni predlozi treba da budu fokusirani na konkretne slučajeve ili probleme iz lokalne zajednice, a predložene projektne aktivnosti treba da ponude i ukazuju na potencijalna rešenja za navedeni problem.

 

Sledeći troškovi u okviru ovog Programa nisu dozvoljeni:

 • Nabavka tehničke opreme (računari, foto aparati, kamere, fotokopir aparati i druga kancelarijska oprema) i ulaganje u kapitalne investicije;
 • Finansiranje individualnih troškova za studijska putovanja;
 • Finansiranje aktivnosti usmerenih na stvaranje prihoda;
 • Finansiranje rada drugih organizacija različitih od organizacija kojima su odobrena sredstva u skladu sa ovim Programom;
 • Ugovaranje usluga sa drugim pravnim licima u cilju sprovođenja aktivnosti ili savetovanja u vezi sa upravljanjem projektom;
 • Plate i honorari službenika javne uprave, za aktivnosti koje spadaju u njihov redovan posao;
 • Troškovi usmereni na sprovođenje stranačkih aktivnosti, učešće i podršku kandidata i izbornih lista i druge slične političke aktivnosti;
 • Dodela humanitarne pomoći.

 

 

Uslovi konkurisanja

Za podršku u okviru ovog Programa mogu konkurisati organizacije civilnog društva (udruženja građana) registrovane u Republici Srbiji u skladu sa važećim propisima.

Svaka organizacija može da konkuriše jednim projektnim predlogom u okviru ovog Programa.

Organizacije mogu da konkurišu za finansijsku podršku u iznosu do najviše 1.000.000 dinara, a sredstva će biti isplaćena u dve tranše – 70 odsto pre početka realizacije projekta, a 30 odsto nakon dostavljenog periodičnog narativnog izveštaja za prvu polovinu projekta. Za potrebe sprovođenja projekta organizacije moraju da dostave zaseban bankovni račun, tj. račun koji će tokom trajanja projekta biti korišćen samo za potrebe ovog projekta.

Realizacija projekata predviđena je u periodu od septembra 2021. do marta 2022. godine.

Trajanje projektnih aktivnosti je ograničeno na najviše šest meseci.

Prilikom planiranja projektnih aktivnosti, organizacije bi trebalo da uzmu u obzir i kao potencijalni rizik predvide nestabilnu zdravstvenu situaciju prouzrokovanu pandemijom korona virusa.

 

Dokumentacija potrebna za prijavu za Program podrške

Projektna dokumentacija koja se podnosi u okviru ovog Programa mora da sadrži:

 1. Narativni predlog projekta na obrascu koji je sastavni deo ovog Poziva;
 2. Predlog budžeta projekta na obrascu koji je sastavni deo ovog Poziva;
 3. Upitnik za organizacije na obrascu koji je sastavni deo ovog Poziva;
 4. Radne biografije članova projektnog

Projektni predlozi sa nepotpunom dokumentacijom neće biti razmatrani u procesu selekcije.

 

Proces selekcije projekata

 Prilikom razmatranja projektnih predloga analiziraće se ispunjenost formalnih uslova, sadržina podnete projektne dokumentacije, kao i kriterijumi koji se odnose na kapacitete organizacije za sprovođenje predloženog projekta.

Formalni uslovi odnose se na to:

 • Da je organizacija civilnog društva registrovana u Srbiji;
 • Da su formulari za prijavu u potpunosti ispunjeni i sadrže neophodne priloge;
 • Da je prijava dostavljena u predviđenom

Kriterijumi koji se odnose na sadržinu projektnog predloga obuhvataju:

 • Povezanost predloženih projektnih ciljeva, rezultata i aktivnosti sa ciljevima Programa podrške;
 • Jasna povezanost problema, ciljeva, rezultata i aktivnosti predviđenih projektom;
 • Izvodljivost sprovođenja projektnih aktivnosti u datom vremenskom okviru i u skladu sa definisanim rizicima;
 • Svrsishodnost predloženih troškova

Kriterijumi koji se odnose na kapacitete organizacije uključuju:

 • Iskustvo u sprovođenju projekata u oblasti borbe protiv korupcije, zastupanja za unapređenje odgovornosti i transparentnosti u procesu donošenja odluka i sličnim oblastima;
 • Iskustvo organizacije i članova projektnog tima u sprovođenju projekata slične veličine i sličnih tematskih

 

Način selekcije

Izbor projekata i organizacija koje će biti podržane kroz ovaj Program sprovešće Odbor za odlučivanje.

Svaka prijava će najpre proći proveru ispunjenosti formalnih uslova kako bi se osiguralo da je prijava u skladu sa kriterijumima Poziva. Organizacije čije prijave nisu ispunile formalne uslove, neće biti dodatno razmatrane.

Nakon provere ispunjenosti formalnih uslova, Odbor za odlučivanje će izabrati najmanje 10 predloga projekata u uži krug selekcije u okviru kojeg će organizacije imati priliku da unaprede svoje projektne predloge na osnovu konsultacija sa članovima Odbora za odlučivanje i eskpertima relevantnim za primarne teme projektnih predloga. Učešće na konsultacijama, koje će uključiti i konkretne praktične zadatke, je sastavni deo procesa selekcije i jedan od kriterijuma za učešće organizacija u Programu podrške. Konsultacije će biti organizovane online tokom avgusta 2021. godine.

U okviru ovog Programa podrške biće podržano najmanje pet organizacija civilnog društva.

Tokom procene, Odbor za odlučivanje može da zatraži dodatne informacije u vezi sa predlogom projekta ili organizacijom ukoliko je potrebno.

Organizacije koje su konkurisale za podršku će po okončanju procesa selekcije biti obaveštene o ishodu konkursa. Odabrane organizacije će potpisati ugovor koji će definisati prava i obaveze u okviru Programa. Uz ugovor, organizacijama će biti dostavljena odgovarajuća dokumentacija potrebna za izveštavanje tokom trajanja projekta.

 

Dodatne informacije

Onlajn info sesija, na kojoj će detaljnije biti prezentovan Program podrške u okviru inicijative “Građani imaju moć” i gde će zainteresovane organizacije moći da dobiju više informacija o programu, proceduri podnošenja predloga projekata, kao i procesu selekcije, biće održana u sredu, 14.jula 2021. godine, u 10 časova putem ZOOM platforme. Prijavu za info sesiju možete izvršiti putem LINKA.

Dodatna pitanja u vezi sa Programom i postupkom podnošenja predloga projekata mogu se poslati elektronskim putem na [email protected]

 

Rok za podnošenje predloga projekta

Projektnu dokumentaciju je potrebno dostaviti na adresu [email protected] najkasnije do nedelje, 1. avgusta 2021. godine do 23:59 časova. Prijavu nasloviti sa: “Ime organizacije” – Predlog projekta u sklopu inicijative “Građani imaju moć”.

Celokupan tekst poziva možete pogledati na sledećem linku.

 

 • Obrazac narativnog predloga projekta možete preuzeti OVDE
 • Obrazac predloga budžeta projekta možete preuzeti OVDE
 • Upitnik za organizacije možete preuzeti OVDE