Naziv inicijativeOtvoreno o pravima u romskoj zajednici
Datum sastanka16.04.2021
Vreme sastanka15:00
Zapisnik sa sastanka

Na sastanku koji je trajao 2h Selekcioni odbor je doneo odluku da podrži inicijativu u traženom iznosu uz mentorsku podršku koji će odrediti MT NKD. Istaknuto je da je posebno značajno što ovaj tip inicijative dolazi od Roma, da je izuzetno važno da su usmereni na aktivno uključivanje romske zajednice i da su usmereni na aktivnosti vladavine prava i kulturne raznolikosti. Sugerisano da MT tokom implementacije projekta posebno pažnju obrati na segement aktivnog uključivanja mladih i odredi adekvatnog mentora za podršku inicijativa u odnosu na same potrebe inicijative. Podvučeno je jako dobro iskustvo u radu MT sa inicijativom tokom artikulacije projektne ideje.